+48 666 970 439

sekretariat@szkola-mosty.pl

84-353 Mosty, ul. Długa 42A

,,Wolność, patriotyzm, nostalgia…”

Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Latest Posts
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com

Szkolny konkurs recytatorski organizowany jest z okazji uczczenia rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Osoby, które zgłoszą się do konkursu proszone są o przygotowanie recytacji jednego wiersza lub fragmentu prozy. Rozstrzygnięcie konkursu 10 listopada. Szczegóły w regulaminie

 Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

,,Wolność, patriotyzm, nostalgia…”

I Informacje ogólne:

Szkolny konkurs recytatorski jest organizowany z okazji uczczenia rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza Mostach

II Adresaci konkursu:

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I- III i klas IV – VII.

III Cele konkursu:

1. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

2. Promowanie talentów recytatorskich.

3. Wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa.

4. Kształtowanie umiejętności świadomego odbioru tekstu.

IV Forma i przedmiot konkursu:

1. Konkurs jest jednoetapowy. Ma formę przeglądu indywidualnych interpretacji tekstu poetyckiego lub prozatorskiego.

2. Uczestnicy konkursu proszeni są o przygotowanie recytacji jednego wiersza lub fragmentu prozy.

3. Prezentacja utworu nie może przekraczać 3 minut.

4. Warunkiem udziału jest również dostarczenie skanu z podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczeń dotyczących udziału dziecka w konkursie i przetwarzania danych osobowych do organizatora

V Termin konkursu: 10 listopada 2021r.

VI Kryteria oceny prezentacji utworów:

1. Zgodność z przedmiotem konkursu.

2. Dostosowanie tekstu do wieku i możliwości wykonawczych i interpretacyjnych uczestnika.

3. Opanowanie pamięciowe utworu.

4. Kultura słowa.

5. Interpretacja głosowa utworu (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza, dykcja).

6. Ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

VII Nagrody:

Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci – nagrody za I miejsce w 2 kategoriach wiekowych ufundowane przez organizatora konkursu.

VIII Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Zgłoszenie do konkursu upływa 30 października 2021 roku i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej organizatora. Zgody w w/w terminie należy złożyć: – uczniowie klas I-III u wychowawcy, – uczniowie klas V-VII u p. Katarzyny Solskiej Wraz ze złożeniem zgodny należy przekazać tekst wybranego przez ucznia utworu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników.

Opracowała:

mgr Beata Hrycyk

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Ja niżej podpisany/a,…………………………………………………………………………….

                                                        (imię i nazwisko rodzica)

niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w szkolnym konkursie recytatorskim „Wolność, patriotyzm, nostalgia…” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

Wyrażam niniejszym zgodę na umieszczenie danych ………………………………………………………………………………….. na stronie internetowej Organizatora

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

……………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Comments are closed.