+48 666 970 439

sekretariat@szkola-mosty.pl

84-353 Mosty, ul. Długa 42A

Szkolny Konkurs Fotograficzny „ZIMOWY PEJZAŻ

Ed Sport news INFO
All the latest school sport and grass roots reports on ED Sport. News, reports, analysis and more.
SEE ALL
Latest Posts
Tweets
Please fill all required widget settings!
Contact Info
Praesent quis risus nec mi feugiat vehicula. Sed nec feugiat arcu.
  • Address Line 1
  • (123) 456 789
  • email@example.com

Regulamin konkursu
I. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „PEJZAŻ ZIMOWY” dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach – zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Cele Konkursu:
Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata – szczególnie w okresie zimowym.
Popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu zimą.
Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
Zachęcanie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
1.3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach.
Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I-III
uczniowie klas IV- V
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i okolicznościowymi dyplomami.
Jury wybierze jedną pracę do nagród z każdej kategorii wiekowej.
1.4. Termin i sposób zgłaszania prac:
Ogłoszenie konkursu: 07.01.2020
Ostateczny termin nadesłania prac: 03.02.2020
Ogłoszenie wyników: 07.02.2020
Zdjęcia należy dostarczyć do organizatorów: p. Natalii Fokczyńskiej, p. Jolanty Wesołowskiej
i p. Katarzyny Solskiej.

II. Postanowienia dotyczące prac

2.1. Tematyka prac: Pejzaż zimowy – fotografia.
2.2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę fotograficzną (zdjęcie). Fotografie muszą być wykonane samodzielnie i muszą być pracami autorskimi.
2.3. Format pracy – 15×21 na papierze fotograficznym.
2.4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszcza się zdjęcia kolorowe, czarno-białe, sepia. Nie będą akceptowane prace, które zostały poddane obróbce graficznej.
2.5. Każde zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą. Zdjęcie należy zatytułować i podać miejsce jego wykonania.

2.6. Oceny wszystkich fotografii konkursowych, między innymi w zakresie ich zgodności z tematem Konkursu dokona jury powołane przez Organizatora w składzie trzyosobowym. Praca konkursowa zostanie oceniona w oparciu o następujące kryteria:
walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze,
walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność.
2.7. Prace będą oceniane w skali punktowej (od 1 do 3 punktów w każdym kryterium). Otrzymanie największej ilości punktów jest równoznaczne z przyznaniem autorowi takiej pracy pierwszej nagrody w Konkursie. Nagrody przyznane są w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-5.
I miejsce nagroda rzeczowa
2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
2.9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania na stronie internetowej szkoły NSP AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach informacji o zwycięzcach Konkursu (tj. imion i nazwisk uczestników Konkursu)

III. Oświadczenia uczestników konkursu.

3.1. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez rodziców i/lub przedstawicieli ustawowych Uczestnika oświadczenia, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonej pracy. Ponadto zgłaszając się do Konkursu rodzice i/lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika oświadczają, że nieodpłatnie udzielają Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych, do wykorzystywania prac oraz opublikowania imienia i nazwiska autora w celach promocyjnych i marketingowych oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.

3.2. Rodzice i/lub przedstawiciele ustawowi Uczestnika, zgłaszając się do Konkursu oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem Konkursu „Pejzaż zimowy”.
3.3 Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Konkursu, stosownie do art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” (Załącznnik nr 1).

Załącznik nr 1
KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z UDZIAŁEM W KONKURSIE „ZIMOWY PEJZAŻ”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach ul. Długa 42 a, numer telefonu 666 970 439 adres e mail: michalkowo@op.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest podjęcia działań związanych z udziałem w konkursie.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych
5. Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania konkursu jego zakończenia i rozstrzygnięcia.
6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.
7. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzielona zgodę, pisemnie na adres Administratora Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach ul. Długa 42 danych lub mailowo na adres michalkowo@op.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są państwo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
9. Skarga jest wolna od opłat.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwo w organizowanym konkursie wymienionym w ust. 3
11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych podanych
w formularzu. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści podanych danych i prawie ich poprawiania.

……………………………….… …………………………………………………..
(Miejscowość, Data) Podpis rodzica / Opiekuna prawnego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *